Våld mellan ungdom i nära relationer - prevalens, sammanhang och ungdomars egna röster

Projektet har fokuserat på våld i ungdomars nära relationer, med specifik fokus på det våld som sker via mobiltelefoner och sociala medier, så kallat digitalt våld. Syftet med studien har varit att belysa omfånget av problemet och sammanhanget med annan social problematik samt att undersöka våldsutsatta ungdomars egna upplevelser av fysiskt, psykiskt, sexuellt och digitalt våld, vilken betydelse våldet får i deras vardag, deras responser till våldet och deras tankar om att förebygga våldet.

I projektet genomfördes en enkätstudie bland elever i ett antal gymnasieskolor och studien visade att våld förekommer i ungas egna romantiska relationer. Nära 60 procent av de ungdomar som deltog i studien uppgav att de blivit utsatt för någon typ av våld – psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt – vid något tillfälle, av någon de varit ihop med, hållit på att bli ihop med eller haft en annan typ av romantisk relation med. Våldet tar sig vanligast uttryck i kontroll, att systematiskt bli nedtryckt och kallad elaka saker. Det förekom även slag eller sexuellt våld, till exempel att bli fysiskt tvingad till sexuella handlingar. I studien framkom könsskillnader vad gäller utsatthet för våld i en relation. Av studien framgick att tjejer blir utsatta för mer upprepat våld än pojkar. Killar rapporterade också att de blivit utsatta men i högre utsträckning vid enstaka tillfällen. Tjejer uppgav i högre grad att de blivit utsatta för sexuellt våld, både vid enstaka tillfällen och upprepat.

Ungdomarna rapporterade om att våldet bland annat förekom i föräldrahemmet eller i hemmet för den som de var ihop med. De uppgav även att våld äger rum i skolan, även våld som kan kategoriseras som grövre. Sammantaget innebär det att våld i ungas nära relationer äger rum på arenor vilka föräldrar och andra vuxna har tillgång till, och att de potentiellt har en möjlighet att se och ingripa.
 
Att våld äger rum i skolan kan också tänkas påverka ungas möjlighet att helt avsluta en våldsam relation, om en person till exempel går i samma skola eller klass som sin förövare. Även den digitala sfären verkar spela en betydande roll i relation till ungdomars utsatthet då många unga rapporterar att de blivit utsatta för någon form av psykiskt våld online. Det är till exempel inte ovanligt att kontroll utövas ”digitalt” vilket också påverkar ungdomars möjlighet till att skydda eller gömma sig.