Våld i nära relationer bland SiS-placerade ungdomar: dynamiken mellan egna beteendeproblem och att vara offer för våld

Syfte med projektet är att undersöka SiS-placerade ungdomars upplevelser av våld i en egen
nära relation, och hur denna utsatthet förstås och tolkas i relation till annan social problematik
och socialt nedbrytande beteenden. Genom att analysera placerade ungdomars berättelser om
det våld de blivit utsatta för och hur de framställer sig själva och andra, kommer deras
identitetsskapande att studeras.