Våld i nära relationer - betydelsen av sociala, psykologiska, psykiatriska och kriminologiska faktorer

Projektet avser att undersöka dödligt och icke-dödligt partnervåld, i syfte att öka kunskapen om karaktäristika som samvarierar med olika typer av våld.

Inom ramen för projektet har tre registerbaserade studier och en tvärsnittsstudie genomförts. Resultaten visar att män som dödar en partner särskiljer sig från män som dödar andra än sin partner. Män som tar livet av en partner är mer benägna att ha ett jobb och bo under ordnade förhållanden vid tiden för brottet. Dessutom är de mindre benägna att ha begått brott tidigare och bland de som har gjort det, har i genomsnitt begått färre brott än män som tar livet av en annan än sin partner. Gemensamt för män som begår våldshandlingar med dödlig utgång, oavsett om offret är en partner eller inte, är att det finns tecken på problematiskt användande av alkohol eller andra substanser. Studien tyder därför på att män som begår våldsbrott med dödlig utgång mot en partner är i mindre behov av stöd avseende integrering i samhället, såsom sysselsättning, boende och att bryta en kriminell livsstil. Däremot tycks det finnas behov av intervention avseende bruk av alkohol och andra substanser.

Majoriteten av partnerrelaterade våldsbrott med dödlig utgång begås av män, men ungefär var femte fall i Sverige begås av en kvinnlig gärningsperson som tar livet av sin manliga partner. I projektet har en jämförelse mellan kvinnliga och manliga gärningspersoner genomförts. Den visar att de kvinnliga gärningspersonerna är mer belastade än män avseende arbetslöshet, sjukskrivning, missbruk och tidigare kriminalitet. Dessutom är det mer sannolikt att kvinnliga gärningspersoner har blivit utsatta för hot och våld av offret jämfört med manliga gärningspersoner.