Våld i nära relation – Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv

Syftet med projektet är för det första att belysa prevalensen utsatthet för våld i nära relation i ett representativt urval av svenska kvinnor och män i 18-74-årsåldern samt att åskådliggöra kopplingen mellan utsatthet för olika former av våld (sexuellt, fysiskt och psykiskt), inom och över olika skeden i livet. För det andra syftar projektet till att analysera prevalensen av olika karaktäristiska mönster av utsatthet för våld i nära relation över barndomen, ungdomstiden och vuxenlivet samt hur grupper av kvinnor och män med olika livsmönster av utsatthet karaktäriseras av centrala psykosociala förhållanden i livet, inklusive hur olika sådana mönster kan kopplas till förekomster av fysisk och psykisk ohälsa.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten