Våld i nära relation – Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv

Syftet med projektet är för det första att belysa prevalensen utsatthet för våld i nära relation i ett representativt urval av svenska kvinnor och män i 18-74-årsåldern samt att åskådliggöra kopplingen mellan utsatthet för olika former av våld (sexuellt, fysiskt och psykiskt), inom och över olika skeden i livet. För det andra syftar projektet till att analysera prevalensen av olika karaktäristiska mönster av utsatthet för våld i nära relation över barndomen, ungdomstiden och vuxenlivet samt hur grupper av kvinnor och män med olika livsmönster av utsatthet karaktäriseras av centrala psykosociala förhållanden i livet, inklusive hur olika sådana mönster kan kopplas till förekomster av fysisk och psykisk ohälsa.