Våld i nära HBTQ+ relationer. En studie om tolkningar av våldsutsatthet, gränsdragningar och hjälpsökande

Syftet med projektet är att undersöka HBTQ+-personers egna upplevelser och erfarenheter av våld i nära relationer.

Studien ska bidra med kunskap om hur offer för våld i nära relationer och som identifierar sig inom HBTQ+ i Sverige tolkar och förstår utsatthet för partnervåld. Den ska också bidra till arbetet med att utveckla preventiva och stödjande insatser för att möta personer som utsatts för våld i nära relationer i allmänhet, och våldsutsatta som identifierar sig inom HBTQ+ i synnerhet.