Vad vet vi om insatserna som görs i hedersrelaterade konflikter inom familjen?

Syftet med projektet är att studera insatserna som görs i hedersrelaterade frågor och att på ett kvalitativt sätt studera hur socialsekreterarna resonerar kring en förhandsbedömning – vad det är för typ av argumentation som förs när ärendet skickas vidare till en utredning, vad som utreds, och hur det argumenteras när utredningen handlar om barn som tillhör invandrarfamiljer.

Inom ramen för projektet har intervjuer med fjorton socialsekreterare analyserats. Intervjuerna har fokuserat på de förhandsbedömningar socialsekreterarna gör i ärenden som kan innefatta hedersrelaterade konflikter. Studien visar att det finns en stark tendens att utgå från flickornas berättelser (utan att ifrågasätta), använda sig av ett frågeformulär som är individinriktat och agera utifrån en idé om att skydda flickan. Vidare undersöker socialsekreterarna inte hur resten av familjen agerar i dessa ärenden och söker inte lösningar som innefattar hela gruppen. Dessutom finns ett generellt misstänkliggörande av föräldrar med invandrarbakgrund.