Vad får mobbning för långsiktiga konsekvenser för offren?

Syftet med projektet har varit att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av att vara offer för mobbning och vad som kan öka risken för långtidskonsekvenser.

Projektet utgick från en studie som påbörjades när deltagarna var 10 år och följdes upp när de var 29 år. Drygt 500 personer ingick i en uppföljande enkätstudie i det aktuella projektet. Därefter genomfördes individuella intervjuer med 30 deltagare som hade varit utsatta för mobbning.

Utifrån deltagarnas beskrivningar framkom att effekter av mobbning inte är begränsade till det tillfälle då det inträffar, utan riskerar att följa med en utsatt person under vuxenlivet. De flesta deltagare hade upplevelser av att personalen på skolan inte hade uppmärksammat eller försökt få stopp på mobbningen. Medan mobbningen pågick orsakade den depressivitet, ångest och i vissa fall självmordstankar hos deltagarna. Förutom osäkerhet, depressioner och olika former av ångest beskrev deltagarna att mobbningserfarenheterna hade bidragit till att forma deras identitet till att beskriva sig som "värdelösa". Dessutom hade mobbningen lett till problem i relation till den egna kroppen, kroppsuppfattningen och utseendet. I försök att skydda sig själva mot ytterligare mobbning beskrev många deltagare hur de aktivt undvek sociala situationer. Det skapade i stället begränsningar som i några fall medförde svårigheter att ta del av högre utbildning. Resultaten från studien pekar på vikten av att skolan arbetar aktivt för att stoppa mobbning samt att, vid psykologisk behandling av individer med psykisk ohälsa, undersöka om en patients besvär har sin grund i mobbningserfarenheter.