Utvärdering av prostitutionslagens effekter på attityder till prostitution

Syftet med studien är att utröna om lagstiftning har en effekt på attityder, mer specifikt om förbudet mot köp av sexuella tjänster också gjort människor mer negativa till köp och försäljning av sex.

I en tidigare studie baserad på data insamlad hösten 2008 jämfördes attityderna gentemot köp och försäljning av sexuella tjänster hos respondenter i Sverige och Norge innan lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster infördes i Norge. I aktuell studie fick respondenterna hösten 2009, efter att lagen hade införts i Norge i januari 2009, samma frågor. De svenska respondenterna användes som kontrollgrupp eftersom lagen inte förändrats i Sverige under denna period.