Utvärdering av behandling för patienter inom BUP som upplevt våld i hemmet

Syftet med forskningsprojektet har varit att utvärdera effekten av en manualbaserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) och jämföra den med familjebehandling som vanligtvis ges inom BUP.

Studien har samlat in uppgifter om förekomst av våld i nära relationer och barnmisshandel med patienter 9 till 17 år och deras föräldrar från 2011 till 2014. Totalt har 578 barn och tillfrågats om våld och utgör underlaget för prevalensstudien. Totalt rapporterade hälften av de tillfrågade barnpsykiatriska patienterna utsatthet för familjevåld; 14 % hade utsatts direkt och lika stor andel (14 %) hade bevittnat våld mellan föräldrar, medan 22 % var dubbelt utsatta. En majoritet av patienterna hade utsatts för våldshandlingar vid upprepade tillfällen. Nästan hälften av patienterna som varit utsatta för familjevåld hade också utsatts för våld utanför familjen.

För de patienter som ingick i behandlingsstudien reducerades traumasymptom signifikant både för gruppen som fick traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) och patienter som fick sedvanlig behandling efter 6 månader. Förbättringen kvarstod och förstärktes i många fall ett år efter behandlingsstart. Båda behandlingarna hade också effekt på depression, ångest och beteendeproblem. Slutsatsen i projektet är att TF-KBT är en effektiv metod som kan användas för våldsutsatta barn med traumasymtom.