Utsatthet för brott och otrygghet bland äldre

Syftet är att beskriva utsattheten och rädslan för brott bland äldre, dvs. nivå, brottstyper, spridning och koncentrationer av brott som drabbar äldre samt att analysera olika individ- och omgivningsfaktorer som kan tänkas påverka viktimiseringsgraden och upplevelsen av otrygghet. Dessutom kommer tidigare brottsofferupplevelsers betydelse för den upplevda otryggheten att analyseras.

Materialet omfattar 6 781 personer i åldern 60 – 85 år. Undersökningens data har hämtats från offerstudier genomförda i olika delar av Sverige under perioden 1995-2000.