Utsatta invandrarflickor och samhällets stöd

Med utgångspunkt i invandrarflickor som vill leva efter andra normer än den egna etniska gruppens är det övergripande syftet att lyfta upp de alternativa syn- och förhållningssätt som förutsätts styra det frivilliga arbetet hos de organisationer som stöder och hjälper utsatta invandrarflickor.

I studien har Jemteborn tagit del av frivilligorganisationers verksamhet samt studerat det löpande arbetet i en av organisationerna genom en djupgående fallstudie. En flicka och dennes kontaktperson har vardera intervjuats vid två tillfällen med nio månaders mellanrum. Studiens analytiska perspektiv är flickans förändringsprocess, belyst både från flickans och från stödpersonens synvinkel.