Uppföljande brukarundersökning

Syftet är att hovrättens brukare/intressenter i brottmål, dvs. målsägande, tilltalade och vittnen, ska få ge sin syn på om kvalitén i hovrättens verksamhet främst när det gäller information (begriplighet), service och bemötande har ökat samt att hovrätten med detta material som grund ska vidta ytterligare åtgärder för att förbättra kvaliteten i verksamheten i dessa avseenden.

2006 genomförde Hovrätten för Västra Sverige en intervjuundersökning med brukarna om vad de ansåg om kvalitén i hovrättens service, information och bemötande. Som en följd av undersökningen vidtogs sedan en rad åtgärder för att förbättra kvalitén i domstolens verksamhet. I detta projekt har domstolen genomfört en uppföljande kvalitativ intervjuundersökning med 75 brukare för att ta reda på om de tycker att kvalitén har förbättrats. Intervjuerna har hållits direkt efter huvudförhandlingen i domstolens lokaler.