Ungdomars utsatthet för våld: riskfaktorer, samband med alkohol, drogbruk och hälsa

Syftet är att studera ungdomars utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

I projektet påvisas en hög förekomst av utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld bland unga, med tydliga könsskillnader. Det finns ett starkt samband mellan tidigare våld och aktuell våldsutsatthet. Starka samband finns även mellan att varit utsatt för två eller tre typer av våld och mental ohälsa hos både kvinnliga och manliga gymnasieelever. Bland sexuellt erfarna finns ett samband mellan att ha varit utsatt för två eller tre typer av våld och sexuell ohälsa och sexuellt riskbeteende.

Avhandlingsarbetet har utgått från två olika enkätstudier. En utgick från unga kvinnor och män som sökte vid nio nationellt spridda ungdomsmottagningar (UM) och en från samtliga gymnasieklasser i en medelstor stad i Sverige. Ungdomarna svarade på frågor om våldsutsatthet, sociodemografi, alkohol, rökning, drogbruk samt sexuellt riskbeteende och sexuell och mental ohälsa. I gymnasieskolan deltog 1 658 flickor och 1 589 pojkar, 15 år och äldre. Bland de unga, mellan 15-23 år, som sökte på UM svarade 2 250 unga kvinnor och 920 unga män på enkäten.

Fler unga kvinnor än män uppgav att de hade blivit utsatta för psykiskt våld senaste året (33% respektive 18%). Det var även fler unga kvinnor som hade blivit utsatta för sexuellt våld (14% respektive 4%), medan de unga männen i större utsträckning uppgav att de blivit utsatta för fysiskt våld (27% respektive 18%). Bland unga män förekom fysiskt våld ofta som ensam våldsexponering, medan fysiskt våld hos de unga kvinnorna förekom i hög grad samtidigt med psykiskt och sexuellt våld. För både kvinnor och män förekom sexuellt våld ofta samtidigt med psykiskt och fysiskt våld. Studien visar även att unga med utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld före 15 års ålder också i hög grad hade erfarenhet av våldsutsatthet det senaste året.