Ungdomar, våld och utsatthet: En studie av elevers erfarenheter av trakasserier och kränkningar i skolan

Syftet med projektet är att undersöka hur elever i skolan kategoriserar och beskriver situationer då våld har förekommit. Vidare studeras vilka strategier eleverna använder då de söker hjälp och stöd av skolan.

Projektet, som omfattar fem grundskolor i olika geografiska områden, kommer att bestå av observationer från elevrådsmöten, fokusgruppintervjuer samt individuella intervjuer med elever.

Projektet är pågående.