Ungdomar, våld och utsatthet: En studie av elevers erfarenheter av trakasserier och kränkningar i skolan

Syftet med projektet är att undersöka hur elever i skolan kategoriserar och beskriver situationer då våld har förekommit. Vidare studeras vilka strategier eleverna använder då de söker hjälp och stöd av skolan.

Projektet bygger på ett intervjumaterial med elever i årskurs nio och totalt har drygt hundra elever deltagit. Skolorna i studien representerar olika delar av den svenska skolverkligheten, med ett urval av skolor belägna på landsbygden, i bruksortsmiljö samt i en urban förort.

Ett av de teman som identifierades i forskningsresultaten var skojbråk mellan pojkar. Det tar sig både uttryck genom en tuff verbal jargong pojkar emellan, men även genom hårda knuffar och knytnävsslag. Av eleverna i studien förklarades det återkommande bråket med att det bara är på "skoj". Samtidigt pekade resultaten på att det också finns pojkar som inte vågar säga ifrån eftersom de annars riskerar att bli exkluderade från kamratgruppen. Ett annat tema rörde sexuella trakasserier i flickors skolvardag. Det yttrar sig genom olika verbala trakasserier och att flickorna får nedsättande kommentarer rörande sina kläder. En strategi som flickorna använder sig av för att hantera de verbala trakasserierna är att med gemensam kraft konfrontera den pojken som verbal trakasserat dem. Det tredje övergripande temat var vardagsrasism i skolvardagen. På en del skolor existerar spänningar mellan elever med majoritetsbakgrund och elever med migrationsbakgrund. Elever med majoritetsbakgrund uttrycker och betonar de kulturella skillnaderna mellan de olika elevgrupperna. Resultaten visade också att flickor med muslimsk bakgrund och som bär slöja är särskilt utsatta. Denna grupp elever utsätts för både rasistiska och sexistiska kommentarer, vilket har en stor inverkan för deras välbefinnande i skolan.

Resultaten visar vidare att elever har ett stort behov av att berätta om olika händelser. De få vuxna i skolan som tar sig tid att lyssna och som agerar är betydelsefulla för eleverna. Vikten av tillitsfulla relationer är centralt för att elever ska våga berätta om känsliga frågor. Detta förutsätter att det finns vuxna i skolan som är tillgängliga och att de agerar när det krävs.