Ungdomar som utsatts för våld och deltagit i Hälsosamtal och erbjudits stöd på Ungdomsmottagning - en kvalitativ intervjustudie

Det övergripande syftet med studien har varit att utifrån ungdomarnas egna upplevelser undersöka hur ungdomar som har varit utsatta för våld har upplevt att bli tillfrågade om detta av personalen på Ungdomsmottagningen, erbjudandet av stödsamtal, och om det under uppföljningstiden inneburit förändringar.

Den aktuella studien har utgjort ett delprojekt i Anna Palms doktorandarbete. Specifika frågeställningar har varit att få ökad förståelse för ungdomars upplevelser av att vid det första besöket bli tillfrågade om utsatthet för våld och benägenheten att ta emot samtalsstöd. Projektet har även studerat om samtalen på något sätt kan ha inneburit att ungdomen förändrat sitt förhållningssätt till det de varit/är utsatta för. De intervjuade deltagarna uttryckte sig positiva till att de fått frågor om våldsutsatthet. Flera beskrev att frågorna hjälpt dem att sätta ord på vad de varit med om och att bearbeta tidigare våldsutsatthet. För en del hade frågorna lett till att de börjat i terapi eller avslutat en destruktiv relation. Våldsutsatta kvinnor rapporterade sämre psykisk och fysisk hälsa än de som inte utsatts för våld.