Understandings of Online Victimization: A comparison of social media discussions, news reports and court proceedings

Syftet med projektet har varit att studera hur offerskap tar sig uttryck i ett digitalt samhälle: hur offerroller omtalas och uppfattas i sociala medier och nyhetsrapportering.

Inom projektet har en serie fallstudier utförts som på olika sätt belyser frågor om hur diskurser om offerskap formeras i ett digitalt samhälle. En nyckelfråga har handlat om på vilka sätt nya offerroller omtalas och uppfattas. I förlängningen handlar sådana frågor också om offers legitimitet och möjligheter till förståelse, stöd och upprättelse. Fokus har legat på att analysera hur offer, i ett digitalt samhälle "blir till" på ett symboliskt plan, inom ramen för dels sociala medier, dels mer konventionell nyhetsrapportering. De diskursiva processerna som har studerats handlar om hur offerskap tillskrivs, hur ansvar definieras, och hur olika typer av lösningar eller insatser föreslås.

Ett huvudresultat från en av fallstudierna var att öppna sociala plattformar, på både gott och ont, möjliggör relativt demokratiserade processer av meningsskapande i relation till frågor om förövar- och offerskap. Kommunikation via nätet är delvis icke-samtidig, och delvis anonym till sin karaktär, vilket gör att trösklarna sänks för att uttrycka såväl stöd och förståelse, som hat och aggression.