Understanding and addressing youth sexual coercion and violence

Projektet har syftat till att kartlägga sexuella övergrepp mot barn under 18 år i Europa och utarbeta nationella samt unionsgenerella aktionsplaner mot sådana övergrepp.

Sverige har tillsammans med Nederländerna, Tyskland, Litauen och Grekland varit partners i projektet Y-SAV, som består av tre huvuddelar. Den första handlar om att bygga upp en kunskapsbas rörande sexuella övergrepp mot unga (12-25 år) med uppgifter från varje land om statliga institutioner, lagar, policies, planer, NGO:s och forskning på området. Den andra delen handlar om att skapa en mall för forskning om prevalens på området. Den tredje delen handlar om att sprida kunskap på området, genom utbyte av erfarenheter och best practices. Stockholms universitet har haft ansvar för den första avdelningen i projektet, uppbyggnaden av en kunskapsbas på området.