Traumarelaterad stress och självskapad hälsa hos kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen

Syftet är att studera traumarelaterad stress, självskattad hälsa och bemästringsstrategier hos kvinnor som i barndomen utsatts för sexuella övergrepp och deltar i en stödgrupp. Hur handskas dessa kvinnor med sina liv?

Studien baseras på en enkätundersökning och intervjuer. 81 kvinnor som deltog stödgrupper för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen svarade på frågeformulär och självskattningsinstrument. Dessutom gjordes intervjuer med tio kvinnor.