Till nytta för brottsoffret? En studie om medlingssamtal och dess ställning i rättssystemet

Den övergripande målsättningen med detta projekt är att med brottsoffrets behållning i fokus studera det grundläggande innehållet i medlingssamtal samt vissa konsekvenser av medlingens koppling till rättssystemet.

Tre studier har genomförts i projektet: Hur brottsoffer kommunicerar i medlingssamtal; Hur medlare kommunicerar och upplever sin roll i relation till brottsoffret samt; Hur åklagare och domare uppfattar medlingens betydelse i rättssystemet.

25 medlingsmöten och 34 förmöten har spelats in, transkriberats och analyserats. Intervjuer har genomförts med 3 medlare, 7 brottsoffer och 2 gärningspersoner och enkätsvar har samlats in från 109 medlingssamordnare, 143 medlare och 48 domare runt om i landet. Dessutom har telefonintervjuer gjorts med samtliga av Sveriges 32 ungdomsåklagare.