The role of the Internet as a surrogate social network in situations of domestic violence in Swedish context

Syftet har varit att kartlägga på vilka sätt offer för våld i nära relationer använder Internet för informationssökning, stöd och nätverksbyggande.

Fokus i projektet har legat på sociala medier, framförallt Facebooks roll för kvinnor som söker hjälp hos kvinno- och tjejjourer samt för jourernas eget arbete med att vara synliga. I enkätsvar och intervjuer framkom att kvinnor valde att kontakta jourer via en privat meddelandefunktion på Facebook. Det framkom tydligt att kvinnor som bor på kvinnojour eller är utsatta för våld och kränkningar använder sig av detta forum för att bibehålla kontakten med omvärlden. Det visade sig också att det finns bristande kunskap kring hur internetanvändandet ser ut för boendekvinnorna. Många utsatta kvinnor använder digitala verktyg utan att förstå att den teknik de litar på som ett verktyg för information och stöd också kan användas för att spåra och övervaka dem.

Projektet visar att våldsutsatta kvinnor använder Internet för att söka information och få sina upplevelser av utsatthet för våld bekräftade. För många var det viktigt att få läsa vad andra skrivit om sina erfarenheter. Lika viktigt var att hitta information om varningssignaler och mönster i möten och relationer med en person som misshandlar. Flera enkätsvar visade att kvinnorna använde informationssidorna för att förstå och bearbeta sina upplevelser och för att inte känna sig så ensamma. Flera respondenter ser denna handling som första steget ut ur ett misshandelsförhållande.