The international victims´ rights standards from a human rights perspective

Syftet med studien har varit att belysa de mänskliga rättigheternas betydelse för brottsoffer och vilken ställning brottsoffers rättigheter har i MR-rätten.

Bakgrunden till projektet är den tendens som finns att koppla ihop brottsoffer med mänskliga rättigheter och syftet har varit att undersöka om och på vilket sätt detta är befogat. Det innebär att brottsoffers behov och rättigheter sätts in i ett bredare perspektiv och att de analyserats utifrån MR-rättens begrepp och teorier. Bland annat diskuteras hur skydd av brottsoffer kan föras tillbaka till de grundläggande principerna om mänsklig värdighet, icke-diskriminering och allas likhet inför lagen.

I avhandlingen beskrivs den dynamiska utveckling av MR-rätten som gjort det möjligt att diskutera brottsoffer som en MR-fråga. Grunden för det är en förändrad inställning till mänskliga rättigheter som gjort staten skyldig att vidta åtgärder när individer utsätts för brott av andra individer. Ett särskilt kapitel ägnas åt en analys av hur Europadomstolen har tolkat de universella rättigheterna i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna på ett sätt som påverkar brottsoffer. I ett annat kapitel behandlas brottsofferpolitiken i Sverige, och situationen för barn som utsatts för brott utifrån ett MR-perspektiv.