Syskonvåld ur ett professionellt perspektiv - att hantera och förebygga en förbisedd form av våld i nära relation

Syftet är att undersöka socialsekreterares och familjebehandlares perspektiv på, och kunskapsbehov relaterat till, syskonvåld.

Studien genomförs med hjälp av forskningscirklar som metod för att utveckla tillvägagångssätt för att arbeta stödjande gentemot familjer där barn och unga utsatts för syskonvåld. Genom sådana forskningscirklar kommer projektet kombinera erfarenheter från praktik med kunskap från forskningsfältet och utarbeta metoder för att uppmärksamma och arbeta med problematiken kring syskonvåld.