Svenska gymnasieelever rapporterar om erfarenheter av människohandel för sexuella ändamål

Syftet har varit att göra en fördjupad analys av svar som ungdomar har lämnat i en enkätundersökning vad gäller erfarenheter av människohandel med sexuella ändamål. Projektet har bland annat studerat sociodemografiska faktorer, psykisk hälsa och olika typer av riskbeteenden.

År 2014 svarade 5 839 elever i år 3 på gymnasiet från hela landet på en enkät som bland annat innehöll frågor kring erfarenheter av människohandel för sexuella ändamål. Syftet med det aktuella projektet var att göra en fördjupad analys av svaren gällande dessa erfarenheter.

Deltagarna fick både frågan om de visste någon som varit med om människohandel och om de själva hade varit med om det. Bland de elever som svarade på frågorna uppgav 5,7 procent att de kände någon som varit med om människohandel och 1,1 procent att de själva hade varit med om det. Fler pojkar än flickor uppgav att de själva hade varit med om människohandel (1,3 respektive 0,8 procent). Störst andel av egen erfarenhet av människohandel rapporterades bland ungdomar som upplevde att könsindelningen i pojkar eller flickor inte passade dem (3,8 procent). Ungdomar som hade varit med om människohandel rapporterade en högre grad av posttraumatisk stress, ilska och sexuella bekymmer jämfört med ungdomar som inte hade varit med om människohandel. Cirka en fjärdedel av de som rapporterade egen erfarenhet av människohandel uppgav utländsk bakgrund. Övriga ungdomar uppgav svensk bakgrund.