Studie om mäns våld mot kvinnor med missbruksproblem i Stockholms län – hemlösa kvinnor och kvinnor med bostad

Det övergripande syftet är att undersöka två grupper av kvinnor som utsatts för våld av män. Dels kvinnor med bostad som också har missbruksproblem som de får behandling för under tiden som studien pågår, dels kvinnor som saknar bostad samt har missbruksproblem som de inte får behandling för under den tid som studien pågår.

Studien har omfattat två delstudier. I delstudie 1 kartlades och jämfördes de två grupperna av kvinnliga missbrukare avseende förekomst av våld, frekvens, typ av våld, psykiska och fysiska skador, upplevelser av traumatiska situationer som våldet orsakat, samt deras kontakter med myndigheter. Av de 143 kvinnor som tillfrågades kunde data samlas in från 79, varav 35 var kvinnor med bostad i behandling och 44 hemlösa kvinnor.

91 % av kvinnorna hade erfarenheter av våld från män någon gång under livet (kvinnor med bostad 83 %, hemlösa 98 %). Kvinnor med bostad hade fysiska hälsoproblem, men i jämförelse med de hemlösa kvinnorna i mycket mindre utsträckning. Förekomst av psykisk ohälsa var vanligt förekommande och en hög andel av kvinnorna uppgav att de någon gång fått behandling för depression (kvinnor med bostad 90 %, hemlösa 70 %).

Delstudie 2 var en fördjupad undersökning av ett slumpvis urval av kvinnor som upplevt våld från delstudie 1. Olika aspekter av livssituationen för kvinnorna före och efter våldshändelserna undersöktes, samt alkohol och drogers betydelse i samband med misshandeln, både för dem själva och för förövaren. Av de 79 kvinnor som deltog i delstudie 1 intervjuades åtta (fyra från respektive grupp) avseende frågeställningarna i delstudie 2.