Studie av om ändringen i FB 1998 har fått konsekvenser för barnen i vårdnadstvister där påståenden om våld, hot eller övergrepp förekommit

Syftet är att undersöka om ändringen i föräldrabalken 1998 har fått konsekvenser för barnen vid vårdnadstvister där påståenden om våld, hot eller övergrepp förekommit, och i så fall vilka konsekvenser.

Studien innefattar en statistiskundersökning av domar avgjorda i tingsrätt 2002. Dessutom har socialnämndens vårdnads-, boende- och umgängesutredningar i de aktuella målen studerats. Med utgångspunkt i resultaten förs sedan en diskussion om hur barnens situation kan förbättras i de tvister om vårdnad, boende och umgänge där det förekommer uppgifter om våld. I rapporten finns även Barnombudsmannens slutsatser och förslag.