Studie av brottsofferstöd i Göteborg

Att få en samlad bild av brottsofferstödet i Göteborg.

Projektet har bestått av fyra faser. Under den första fasen inventerades den befintliga stödverksamheten för brottsoffer. Kartläggningen omfattade 253 verksamheter och intervjuer genomfördes med företrädare för socialtjänst, frivilligorganisationer, trossamfund, skola, sjukvård, psykiatri, polisen, åklagarväsende, domstolar och kriminalvården.

Den andra fasen genomlyste kommunalt finansierade verksamheter för brottsoffer. 37 enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer med totalt 76 representanter från de 22 verksamheterna, samt från 12 socialkontor gjordes.

I fas tre gjordes en forskningsstudie över brottsutsattas erfarenheter. Totalt 73 brottsutsatta intervjuades om sina behov och erfarenheter av stöd efter att de utsatts för brott.

I den fjärde fasen har de erfarenheter som de projektansvariga har fått och de lärdomar de dragit av samarbetet och av de olika arbetsformer och metoder som kommit till användning samlats.