Strukturerade vs ostrukturerade riskbedömningar vid polisanmält partnervåld

Syftet är att utvärdera strukturerade riskbedömningar vs ostrukturerade riskbedömningar, genom att jämföra följsamheten mellan polisens riskbedömningar och förslag till skyddsåtgärder för våldsutsatta kvinnor med vilka beslut åklagarna sedan fattar, och hur utfallet så småningom blir (i termer av återfall i nytt partnervåld).

I projektet har införandet av strukturerade riskbedömningar för partnervåldsrelaterad brottslighet som en arbetsmetod hos polismyndigheterna i Västernorrland och Jämtland implementerats och utvärderats. Det riskbedömningsinstrument som har använts är SARA:SV.