Strukturerade vs ostrukturerade riskbedömningar vid polisanmält partnervåld (forts.)

Syftet är att följa upp fall av polisanmält partnervåld under ett år i Västernorrlands och Jämtlands län. Följande frågeställningar står i fokus: Hur stor är följsamheten mellan polisiära riskbedömningar och åtföljande förslag till skyddsåtgärder i förhållande till åklagares faktiska beslut? Hur ser återfallsfrekvensen ut i nytt partnervåld i förhållande till de polisiära riskbedömningarna, och åklagarnas vidtagna åtgärder? I hur hög grad följer åklagarna polisens rekommendationer? Finns det kopplingar mellan olika slags riskfaktorer och hur åklagare och polis bedömer risk och hur slår detta ut?