Stödpersonernas sociala arbete med brottsoffer – metoder, tekniker och tolkningar

Projektets syfte är att fördjupa kunskapen om stödpersonerna och deras insatser för brottsoffren. Vilka är de och vad gör de? Hur ser de på sin roll och sina uppgifter som hjälpare? Hur ser de som hjälpts på stödpersonernas förhållningssätt och insatser? Vad är det som sker i mötet mellan brottsoffer och stödperson? Vad gör de och hur tolkar de det gemensamma mötet? Går det att urskilja metoder och tekniker? Är dessa specifika för brottsofferstöd eller generella för socialt arbete?

Studiens fokus är det sociala arbetet som stödpersonerna utför och relationen mellan stödperson och brottsoffer. Forskaren gjorde först en kartläggning bland landets brottsofferjourer, för att ta reda på hur verksamheten är organiserad, och utifrån den variation som framkom i kartläggningen valdes fyra olika jourer ut och kontaktades för intervjuer. Sammanlagt 22 personer intervjuades, tolv frivilliga stödpersoner, fyra anställda och sex brottsoffer. Forskaren har också gjort en vinjettstudie, där jouraktiva bedömt 32 olika fall, vinjetter.