Skuldbeläggande av våldtäktsoffer: empiriska studier av understuderade situationer

Syftet med projektet är att undersöka sekundär viktimisering i våldtäktssituationer. För att förstå varför människor tillskriver skuld till våldtäktsoffer och därmed bemöter dem illa, använder projektet den socialpsykologiska teorin tron på en rättvis värld.

Projektet har bestått av tre delstudier: två multiexperimentella studier samt en enkät till rättsväsendets och andra relevanta verksamheters aktörer som har undersökt generella kunskaper om och attityder till våldtäktsoffer samt specifika frågor om de situationer som undersökts i första och andra studien. Samtliga fall har studerat kopplingen mellan bemötandet av och resonerandet kring våldtäktsoffer och sådan socialpsykologisk teoribildning som kan förklara sekundär viktimisering.

I den första studien, som omfattade tre delexperiment, varierade scenarierna utifrån brottsoffrets ålder, settingen och om offret först hade kysst gärningsmannen. Respondenterna ombads att läsa scenarierna och skatta grad av skuld till offer och förövare, uppfattningar om en rättvis värld, acceptans av våldtäktsmyter, grad av sympati för brottsoffret samt tillit till det svenska rättssystemet. Resultaten visade över de tre experimenten att upplevd sympati för offret och acceptans av våldtäktsmyter signifikant förklarade nivån på skuldbeläggande gentemot såväl offret som förövaren.