Skall våldtäktsoffret skylla sig självt? Orättvisa konsekvenser av tron på en rättvis värld

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning ett brottsoffer tillskrivs skuld och ansvar i en svensk kontext, utifrån ett antal relevanta omständigheter.

Utifrån tron på en rättvis värld som teoretisk förankring har olika aspekter som kan påverka människors attityder till ett brottsoffers eventuella medskyldighet undersökts. Fem experimentella studier har gjorts inom ramen för projektet och sammanlagt 850 personer deltog i studierna.

Undersökningsdeltagarna var ”allmänhet” och data samlades in med hjälp av ett kortare formulär som fylldes i av deltagarna på fältet, t.ex. vid järnvägsstationer, bibliotek, caféer och köpcentra. I varje studie läste deltagarna ett scenario där en våldtäkt beskrevs, för att sedan besvara ett antal frågor om skuldbeläggande till offer och förövare och tron på en rättvis värld-instrumentet. I alla studier undersöktes, förutom de specifika frågeställningarna för respektive studie, deltagarens kön och grad av tro på en rättvis värld.

I studie 1 undersöktes effekten av offrets kön och ålder och i studie 2 effekten av relationen mellan offret och förövaren. I studie 3 undersöktes effekterna av två karaktäristika hos förövaren: ålder och om han hade en tidigare dom på liknande brottslighet. I studie 4 undersöktes effekterna av olika brott (våldtäkt jämfört med sexuellt ofredande över internet) och om offret hade varit ”inbjudande” eller inte mot förövaren. I studie 5 undersöktes slutligen effekten av sexistiska attityder och om brittiska och svenska deltagare skiljer sig åt i attityder och skuldbedömningar.