Sjukvårdens bemötande, omhändertagande och behandling av kvinnor utsatta för sexuella övergrepp

Syftet är att kartlägga det medicinska omhändertagandet, de medicinska konsekvenserna samt det psykologiska omhändertagandet och bemötandet av kvinnor utsatta för sexuella övergrepp.

Studien består av tre delar. Totalt deltog 47 kvinnor utsatta för sexuella övergrepp som inkommit till akutkliniken vid Södersjukhuset från april 1999 till december 2000.

Den första studien bygger på kvinnornas första kontakt med sjukvården. Ett journalprotokoll med 49 frågor användes och gav forskarna data om offret, gärningsmannen/männen, övergreppet och omhändertagande.

I den andra studien genomfördes en enkätundersökning enligt ett standardiserat protokoll. Kvinnorna intervjuades per telefon från 2 veckor till 3 månader efter det sexuella övergreppet och besöket på akutkliniken. 20 av de 47 kvinnorna medverkade.

I den tredje studien djupintervjuas tio av de 47 kvinnorna för att kartlägga deras psykosociala situation innan våldtäkten, vid tidpunkten för våldtäkten, samt de sociala och psykologiska konsekvenser som övergreppet lett till på sikt. Intervjuerna genomfördes mellan 6 och 12 månader efter övergreppet.