Sexuella övergrepp i barndomen - konsekvenser för den vuxna kvinnan

Syftet är att undersöka sambandet mellan socialt stöd och fysisk och psykisk hälsa i vuxenlivet hos kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp av någon närstående som barn samt att bidra med kunskap om vilken betydelse brottsofferjourer, kvinnojourer eller andra frivilliga hjälporganisationer har för de kvinnor som uppsöker denna typ av socialt stöd.

I studien ingår en undersökningsgrupp och en jämförelsegrupp. Båda grupperna består av vuxna kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp av någon närstående som barn. Kvinnorna i undersökningsgruppen har kontaktat en stödorganisation, kvinnorna i jämförelsegruppen har inte gjort det. Data har inhämtats genom enkäter och intervjuer som har bearbetats och analyserats såväl kvantitativt som kvalitativt.