Separationsfasen i ett misshandelsförhållande – en eskalering av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld? Kartläggning och analys av förekomst och mönster

Syftet är att studera omfattningen av mäns fysiska, sexuella och psykiska våld mot kvinnor före, under och efter separation. Målsättningen är att identifiera för kvinnor särskilt farliga perioder i samband med separation och att finna samband mellan mäns våld före och efter separation för att eventuellt kunna förbättra riskbedömningsmodeller, eller identifiera grupper av män som kan anses vara särskilt farliga i samband med separationer.

Undersökningen bygger på enkäter från 357 kvinnor som har separerat eller genomgått skilsmässa och har lagts upp så att det är möjligt att följa kvinnorna över tid. De kvinnor som besvarade den första enkäten erbjöds att delta i en uppföljning efter 6 månader. 84 kvinnor svarade på den andra enkäten.