Sårbarhet för traumatisering/viktimisering bland barn och ungdomar

Syftet har varit att undersöka förekomst av emotionellt, fysiskt och sexuellt våld bland barn och unga och att studera riskfaktorer för att drabbas av våld. Forskarna har undersökt samband mellan olika typer av våld, mängden våld i relation till hälsa samt skillnader mellan pojkar och flickor.

Gymnasieungdomar från hela landet fick anonymt besvara en enkät med formulär gällande våld och brottshändelser, social fobi, reaktioner under händelsen och symptom samt frågor om social situation. Ungdomarna fick redogöra för sina upplevelser av allt slags våld under deras liv. Totalt deltog 51 gymnasieskolor och 5960 studenter i årskurs 2 besvarade enkäten.

Resultaten visade att våld och brott är vanligt förekommande bland barn i Sverige och dessa händelser var relaterade till ohälsa. Risken för vålds- och brottsutsatthet ökade med kvinnligt kön och boende i storstad. Boende med båda föräldrar sänkte risken för vålds- och brottsutsatthet. Flickors utsatthet för sexuellt våld/ofredande av jämnåriga var mycket hög och behöver speciellt beaktas. Upplevelser i samband med aktuell händelse ökade mängden symptom och forskarna fann att betydelsen av upplevelsen skilde sig mellan pojkar och flickor. De konstaterar att specifika händelser liksom totala antalet händelser är viktigt att systematiskt undersöka, speciellt i de verksamheter där man träffar barn med svårigheter.