Samverkan mellan beteendevetenskaplig/psykiatrisk och juridisk expertis när funktionshindrade barn misstänks vara brottsoffer

Syftet är att skapa förutsättningar för en förbättrad samverkan mellan juridiken och beteendevetenskapen/psykiatrin när framförallt intellektuellt funktionshindrade barn är brottsoffer.

Datamaterialet består av sammanlagt 53 intervjuer med åklagare, poliser, domare, justitiekanslern, en professor i juridik, barnpsykiatriker, psykologer, socionomer och en specialpedagog. Deltagarna intervjuades om sin förståelse för och kunskap om barn med intellektuell funktionsnedsättning. Intervjuerna gjordes med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide med öppna frågor och analyserades sedan utifrån en fenomenologisk ansats.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten