Samverkan mellan beteendevetenskaplig/psykiatrisk och juridisk expertis när funktionshindrade barn misstänks vara brottsoffer

Syftet är att skapa förutsättningar för en förbättrad samverkan mellan juridiken och beteendevetenskapen/psykiatrin när framförallt intellektuellt funktionshindrade barn är brottsoffer.

Datamaterialet består av sammanlagt 53 intervjuer med åklagare, poliser, domare, justitiekanslern, en professor i juridik, barnpsykiatriker, psykologer, socionomer och en specialpedagog. Deltagarna intervjuades om sin förståelse för och kunskap om barn med intellektuell funktionsnedsättning. Intervjuerna gjordes med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide med öppna frågor och analyserades sedan utifrån en fenomenologisk ansats.