Rättsväsendets aktörer och implementeringen av lagstiftarens syn på brottsoffers rättigheter

Syftet är att identifiera de rättsregler som reglerar rättsväsendets ansvar för brottsoffer och undersöka hur dessa regler implementeras i verksamheten hos rättsväsendets aktörer samt att undersöka om prioriteringen i myndigheternas arbete styrs av föreställningar om det ideala, eller typiska, brottsoffret och om denna prioritering resulterar i att icke-ideala brottsoffergrupper riskerar att få sämre möjligheter till stöd och hjälp.

Den centrala forskningsfrågan är hur rättsväsendets aktörer polis, åklagare och domare, arbetar med att genomföra lagstiftarens intentioner. Detta studeras på tre nivåer: på en rättslig nivå, där de rättsliga ramarna för lagreformerna studeras, på policynivå genom att studera policydokument och strategidokument, och på aktörsnivå genom att intervjua representanter för de olika rättsliga aktörerna för att undersöka hur det praktiska arbetet med att genomföra dessa reformer ser ut.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten