Rättsliga förutsättningar för socialtjänstens insatser i ärenden med misstankar om brott mot barn

Det övergripande syftet är att fördjupa kunskapen om socialtjänstens ansvar och utredning vid misstanke om brott mot barn.

I projektet analyserar Leviner den rättsliga regleringen av barnskyddsområdet samt socialtjänstens rättstillämpning. För att undersöka den rättsliga grunden till barnskyddsansvaret och vad barns rätt till stöd och skydd innebär granskas Europakonventionen, Barnkonventionen och nationella rättskällor. Granskning och analys av den rättsliga tillämpningen har gjorts i form av en aktstudie och en intervjustudie. Aktstudien har utgått från 582 socialtjänstutredningar gällande barn från 2 svenska kommuner under 1 års tid. 119 ärenden där misstanke om brott mot barn fanns har granskats och analyserats. Intervjustudien gjordes i form av individuella öppna djupintervjuer med 15 socialsekreterare som arbetar med barnutredningar.