Prostitutionens skilda villkor

Projektet syftade till att skapa en fördjupad förståelse för kvinnors situation i heterosexuell prostitution och belysa den differentierade prostitutionsmarknadens skilda kontexter och sammanhang. Projektet lade särskild vikt vid att skapa kunskap om erfarenheter och upplevelser av olika typer av prostitution och syftar till att undersöka kontextens betydelse för vägen in och livet i prostitutionen.

Inom ramen för projektet har narrativa intervjuer med tjugo kvinnor med erfarenhet av prostitution genomförts. Handlingsutrymme, upplevelser av våld, tvång, riskutsatthet och skadeverkningar är inte främst relaterade till specifika arenor, utan i första hand påverkade av tidigare erfarenheter och de omständigheter under vilka man säljer sex. Ju mer begränsat intervjupersonernas handlingsutrymmen har varit, desto större skadeverkningar tycks prostitutionen ha medfört. Erfarenheter av våld, hot och trakasserier uppgavs i lika stor utsträckning av de deltagare som hade erfarenhet av prostitution på gatan som på internet. Flera intervjupersoner som uppgav erfarenhet av våld, hot och trakasserier berättade om hur, de när de hade sökt hjälp, blivit utsatta för stigmatisering och diskriminering i kontakt med olika myndigheter.

Forskarna har även genomfört fokusgruppsintervjuer med professionella för att belysa professionellas syn på ungdomar och sex mot ersättning. Studien aktualiserar frågan om specialiserade enheter bör hantera frågor sex mot ersättning bland unga, eller om de verksamheter som möter unga bör utveckla sin kompetens. Studien uppmärksammar även att unga som har sex mot ersättning är en relativt heterogen grupp, vilket kan medföra att vissa grupper osynliggörs. 

En annan studie inom projektet belyser polisers och socialarbetares erfarenheter av att möta personer som säljer sexuella tjänster tillfälligt i Sverige. Studien visar att personer som säljer sex och uppehåller sig tillfälligt i Sverige inte har tillgång till de stödinsatser som personer som säljer sex och är bosatta i Sverige har.