Polyviktimisering mellan åldrarna 10 till 19. En kohort-sekventiell longitudinell studie med fokus på både negativa och positiva utvecklingsvägar

Projektet syftar till att öka kunskaperna om barn som utsatts för polyviktimisering genom att fokusera på faktorer som kan förklara diversifierade utvecklingsvägar över tid. Projektet kommer att fokusera på både negativa och positiva utvecklingsvägar.

Projektet bygger på en kohort-sekventiell longitudinell design där drygt 1800 barn följs i tre år. Därutöver ska intervjuer genomföras med en mindre grupp deltagare. Intervjuerna ska öka förståelsen för hur unga som blivit utsatta för polyviktimisering ser på sina erfarenheter och hur de påverkats av dem.