Planering och genomförande av studie avseende våld mot kvinnor i Sverige

Syftet är att ge kunskap om omfattningen av olika former av mäns våld mot kvinnor, särskilt våld i nära relation, och därmed ge kunskap om mörkertalet; att möjliggöra jämförelser med liknande undersökningar, såväl redan genomförda som planerade undersökningar; att ge kunskap om i vilken utsträckning kvinnor sökt hjälp pga. att de utsatts för sexualiserat våld, samt i vilken utsträckning våldet kommit till olika myndigheters.

Ett frågeformulär utformades och skickades efter pilottest ut till 10 000 kvinnor. Urval, utskick och insamling skedde i samarbete med Statistiska centralbyrån. Därefter bearbetades svaren statistiskt, data sammanställdes och tolkades och studiens huvudresultat presenterades i en rapport.