Planering och genomförande av studie avseende våld mot kvinnor i Sverige

Syftet är att ge kunskap om omfattningen av olika former av mäns våld mot kvinnor, särskilt våld i nära relation, och därmed ge kunskap om mörkertalet; att möjliggöra jämförelser med liknande undersökningar, såväl redan genomförda som planerade undersökningar; att ge kunskap om i vilken utsträckning kvinnor sökt hjälp pga. att de utsatts för sexualiserat våld, samt i vilken utsträckning våldet kommit till olika myndigheters.

Ett frågeformulär utformades och skickades efter pilottest ut till 10 000 kvinnor. Urval, utskick och insamling skedde i samarbete med Statistiska centralbyrån. Därefter bearbetades svaren statistiskt, data sammanställdes och tolkades och studiens huvudresultat presenterades i en rapport.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten