Parallella rättsliga utredningar vid misstanke om brott mot barn – utredningsmetodik och beslutsunderlag

Huvudsyftet är att kartlägga förekomst, handläggning och utredningsmaterial vid parallella rättsliga processer. De tre delsyftena är att kartlägga hur barns bästa beskrivs enligt gällande rätt; att kartlägga hur barns bästa tolkas i rättslig praxis; att undersöka hur tolkningar av barns bästa i rättsliga sammanhang överensstämmer med rådande kunskapsläge (vetenskap och beprövad erfarenhet) inom barnpsykologi och barnpsykiatri om barns behov.

Studien bygger på utgångspunkten att få brott mot barn leder till fällande dom eller ens till åtal. Tyngdpunkten ligger på en kartläggning och analys av gällande rätt och frågeställningarna besvaras främst genom en studie av relevanta rättskällor.