Offer, gärningsman och samhälle

Syftet är att kartlägga och kritiskt värdera de roller, intressen och intressemotsättningar som gärningsmän, offer och samhälle har i olika skeden av rättssystemets hantering av en straffrättslig konflikt.

Straffrättssystemets utformning präglas i hög grad av lagstiftarens ställningstaganden rörande ett komplext knippe relationer och intresseavvägningar mellan tre olika aktörer: gärningsmannen, offret och samhället. Projektet fokuserar på straffrätt med inslag av skadeståndsrätt och processrätt. Utifrån gällande rätt samt från historiska och komparativa studier och andra vetenskaper, t.ex. politisk filosofi, kriminologi och sociologi, diskuteras hur de tre aktörernas (gärningsman, offer och samhälle) roller, relationer och intressen tilldelas i olika skeden av den straffrättsliga hanteringen av en konflikt.