Offer för sexuell exploatering och självskadebeteende. En kvalitativ studie om självskadesex

Projektet syftar till att öka förståelsen kring fenomenet med självskadesex bland offer för sexuell exploatering. Genom att systematisera de unga kvinnornas berättelser kommer mekanismerna bakom utvecklandet av självskadebeteendet, samt vilken funktion det fyller för kvinnorna, att studeras. Studien syftar också till att undersöka likheter och skillnader mellan andra självskadebeteenden. Slutligen ska de unga kvinnornas upplevelser av det stöd och hjälp de fått som brottsoffer från yrkesverksamma undersökas.

I intervjustudien deltog 15 unga kvinnor. Alla kvinnor började med att berätta om olika svåra händelser i livet som spelat roll för att de senare skulle skada sig genom sex.  Oftast var det sexuella övergrepp som beskrevs men det kunde även vara andra svåra livshändelser. Kvinnorna beskrev också att de kände sig annorlunda och utanför, både i relationen till familjemedlemmar och till kompisar. Internet visade sig då bli ett viktigt forum för att hitta någon att prata med, och då inte sällan någon att prata sex med. Analysen visade att kvinnorna använde sina kroppar för att fylla olika behov så som att få känna sig viktiga och sedda; att någon berörde dem; att få känna kontroll; och slutligen för att reglera känslor, både negativa och positiva. De sexuella mötena fick dem att känna sig levande och närvarande eller att de kunde försvinna, att de inte kände någonting. En del av kvinnorna beskrev explicit sex som ett självskadebeteende och jämförde det med andra självskadebeteenden såsom att t.ex. skära sig.

Att sluta skada sig genom sex beskrevs som svårt och som en process med steg både framåt och bakåt. En del av intervjupersonerna visade på stort missnöje gällande det stöd och den hjälp de fått om de berättat att de skadade sig med sex. Då kunde de bli negligerade eller få nedlåtande kommentarer etc. Andra beskrev tvärtom hur poliser, socialsekreterare eller en terapeut hade varit betydelsefulla personer för dem och fått dem att fundera på ett liv utan att de tog så stora risker.