Offer för näthat - en rättsvetenskaplig studie av brottsoffers möjlighet till upprättelse vid hot och kränkningar på internet

Projektets övergripande syfte har varit att analysera brottsoffers rättsliga möjligheter till upprättelse vid utsatthet för olika typer av näthat, utifrån såväl straffregleringens bakomliggande syften och brottsoffers behov som yttrandefrihetens gränser.

Projektet har bland annat kunnat visa att det i många fall finns rättsliga förutsättningar till upprättelse vid utsatthet för näthat, men att brottets natur kommer att påverka vilka rättsliga lösningar som främst aktualiserats. Det påverkar i sin tur vilken möjlighet det finns för brottsoffret att polis och åklagare utreder och driver ärendet. I projektet har även de ramar som sätts upp för svensk lagstiftning i Europakonventionen studerats, utifrån att enskilda ska skyddas mot kränkningar men att även yttrandefriheten har ett mycket starkt skydd. Sverige kan sägas ha ett gott skydd för enskilda i den mån att många gärningar är kriminaliserade och det finns rättsliga möjligheter att driva rättsprocesser.

Det konstateras också att rättsliga avvägningar påverkas av faktorer som i vilket sammanhang olika uttalanden görs och mot vem. Vissa grupper har ett särskilt starkt skydd, till exempel utifrån att de är barn, att de utsätts på grund av sin hudfärg eller religion eller att de utsätts för brott av sexuell natur. Om uttalanden riktas mot andra grupper, som politiker, kan dessa ha ett svagare skydd mot bakgrund av skyddet för yttrandefriheten. Det är då viktigt att även svensk lagstiftning och rättstillämpning kan ta hänsyn till sådana faktorer.

Frågan om upprättelse för brottsoffer är också kopplad till frågan om avlägsnande. I projektet visar det sig att denna möjlighet varierar i stor utsträckning beroende på vilket material som brottsoffret vill ha avlägsnat och på vilken typ av hemsida det har spridits. Det kan vara mycket problematiskt för den individ som vill avlägsna materialet.

Det krävs fortsatta utredningar av befintligt och kommande rättsligt skydd för näthatets offer. Detta för att säkerställa att juridiken följer med i den tekniska utvecklingen och förhåller sig till de övergripande ramarna på europeisk nivå, och att Sverige utifrån det kan tillhandahålla ett välavvägt och välfungerande skydd för brottsoffer.