Offer för grov brottslighet – en fråga om social deklassering eller etnicitet?

Syftet är att studera betydelsen av etnicitet, kultur och social situation för offer och gärningspersoner i grövre våldsbrott i domar från Svea hovrätt.

Ann-Christine Hjelm har gjort en kvalitativ studie av rättsfall som avgjordes i Svea hovrätt 2002. I studien uppmärksammar hon förhållandet mellan kulturella och etniska faktorer å ena sidan och social marginalisering å den andra sidan.