Negativa konsekvenser av tur: Åskådares bedömningar av tursamma brottsoffer

Syftet har varit att undersöka en specifik och naturligt förekommande typ av framställning av brottsoffer i sociala sammanhang: tendensen att jämföra det som har hänt under brottssituationen med alternativa scenarier, det som kunde ha hänt. Projektet har studerat om brottsoffer som framställs som tursamma blir ogynnsamt bedömda av åskådare, till exempel när det gäller behov av stöd och skadestånd.

Att bli utsatt för brott innebär oftast stora påfrestningar för de drabbade. Ett sätt att hantera påfrestningarna är att jämföra vad som hände, till exempel ett knivrån med att något ännu värre kunde ha hänt, till exempel att få livshotande skador efter ett knivrån. Sådan bearbetning av brottshändelser är troligen inte problematiska om offren själva utför dem. Men vad händer om en tredje part påstår att "det kunde varit värre", hur påverkas åskådares uppfattningar av brottsoffren av berättelser om "tur-i-oturen"?

Med hjälp av experiment där deltagare slumpmässigt presenterades för olika beskrivningar av brottshändelser såg forskarna att "tursamma" brottsoffer kan bli föremål för diskriminerande bedömningar om beskrivningen av brottshändelsen "tur-manipuleras", det vill säga att beskrivningen av vad som faktiskt hänt manipuleras av extra information om vad som hypotetiskt kunde ha gått ännu värre.

Resultaten visar att en manipulering av brottshändelser endast verkar kunna påverka åskådare i mindre allvarliga brottsfall. Om brottet är grovt, till exempel en skjutning eller grov misshandel, tyder projektets resultat på att åskådares bedömningar utgår från andra källor än huruvida offret kan beskrivas som tursamt. Det är däremot viktigt att beakta faran för tur-manipulering i även i andra fall. Det individuella brottsoffret kan må mycket dåligt av att bli ifrågasatt även efter ett hot, en stöld eller liknande.