När barn dödas av sin mamma eller pappa (filicid)

Syftet är att kartlägga bakgrunden till och omständigheter för dödligt våld utövat av föräldrar mot barn i Sverige för att generera bättre kunskap om specifika riskfaktorer (som inte bara är generella för familjer i riskzon för våld mer generellt) och i förlängningen möjliga förebyggande insatser.

I projektet har forskarna genomfört en registerbaserad fall-kontrollstudie av fall där föräldrar har dödat sina barn (filicid), inklusive fall där förövaren också tar sitt eget liv (filicid-suicid), i Sverige mellan åren 1973 och 2008. Resultaten visar att allvarligare psykisk störning och tidigare självmordsförsök var starka oberoende riskfaktorer för filicid, dock var missbruk och tidigare våldsbrott mindre vanligt än bland icke-filicidala mordförövare. I projektet dras slutsatsen att försök att förebygga filicid bör fokusera allvarligare psykiska störningar och suicidalt beteende bland särskilt ansträngda föräldrar, istället för mer generella riskfaktorer för mellanmänskligt våld som missbruk.