Mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer - rättsliga problematiseringar av utsatthet och ansvarstagande

Syftet med projektet har varit att ur ett postkolonialt perspektiv empiriskt och rättsligt belysa och problematisera hur ansvar tas för problemet mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer i Sverige på nationell nivå och inom det samiska samhället.

Projektet har studerat situationen för samiska kvinnor som är utsatta för våld av en manlig samisk partner och analysera vad som hittills har gjorts på nationell nivå och inom det samiska samhället. Projektet har bland annat belyst att det finns särskilda utmaningar i en stark tystnadskultur kring våldet inom Sápmi, risk för en hög social och kulturell kostnad att lämna en våldsutövande samisk man eller göra våldet synligt samt betydelsen av kolonisationen av Sápmi. Forskarna konstaterar att det på nationell nivå har funnits få initiativ och saknats viktiga aspekter för att policy och lagstiftning ska vara utformat på ett sätt som gagnar samiska kvinnor och det samiska samhället i stort. När våldsutsatta samiska kvinnor beskrivs som "särskilt sårbara" eller "särskilt utsatta" då våldet berörs i till exempel jämställdhets-  och samepolitiken finns enligt forskarna en risk för att kvinnorna och det samiska samhället främst uppfattas på ett negativt sätt. Det försvårar att relevant stöd och skydd utvecklas för de utsatta kvinnorna.