Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – en problematisering av det svenska rättssystemets krav på rättstrygghet åt alla

Syftet är att, med fokus på kvinnor som drabbats av mäns våld i nära relation, ur ett rätts-, genus- och folkhälsoperspektiv försöka lyfta fram och belysa eventuella hinder vid en strävan efter ökad rättstrygghet, kvinnofrid och folkhälsa.

Projektet består av fyra delstudier, på vilka avhandlingen bygger. I den första studerades våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess. I delstudie två undersöktes det psykiska hälsotillståndet och psykologiska stressreaktioner som konsekvenser av våldet samt känslan av sammanhang (KASAM) hos kvinnor som lämnat en våldsam relation. I delstudie tre var syftet att få en djupare kunskap om huruvida kravet på rättstrygghet uppfylls i den praktiska rättshanteringen, genom att studera kvaliteten i förundersökningsmaterial beträffande olika former av polisanmälda våldsbrott mot kvinnor i nära relation. I delstudie fyra studerades om kön konstrueras i domstolshanteringen av mål gällande mäns olika former av våld mot kvinnor i nära relationer och hur det i så fall går till.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten