Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – en problematisering av det svenska rättssystemets krav på rättstrygghet åt alla

Syftet är att, med fokus på kvinnor som drabbats av mäns våld i nära relation, ur ett rätts-, genus- och folkhälsoperspektiv försöka lyfta fram och belysa eventuella hinder vid en strävan efter ökad rättstrygghet, kvinnofrid och folkhälsa.

Projektet består av fyra delstudier, på vilka avhandlingen bygger. I den första studerades våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess. I delstudie två undersöktes det psykiska hälsotillståndet och psykologiska stressreaktioner som konsekvenser av våldet samt känslan av sammanhang (KASAM) hos kvinnor som lämnat en våldsam relation. I delstudie tre var syftet att få en djupare kunskap om huruvida kravet på rättstrygghet uppfylls i den praktiska rättshanteringen, genom att studera kvaliteten i förundersökningsmaterial beträffande olika former av polisanmälda våldsbrott mot kvinnor i nära relation. I delstudie fyra studerades om kön konstrueras i domstolshanteringen av mål gällande mäns olika former av våld mot kvinnor i nära relationer och hur det i så fall går till.